Home

Szatmár vármegye

Története. Előzménye a magyar királyságbeli Szatmár vármegye, mely a középkorban alakult ki. 1800-tól a megyeszékhely Nagykároly, az 1876-os megyerendezés kapcsán bővült a Kővárvidék egy részével. 1910-ben a vármegye 6287 km², melyből 4505 km² került Romániához Trianonban (71,7%), a vármegye 0,4%-a Csehszlovákia birtoka lett, ma Ukrajna része Szatmár County (Hungarian: Szatmár vármegye [ˈsɒtmaːr ˈvaːrmɛɟɛ]) was an administrative county of the Kingdom of Hungary, situated south of the river Tisza.Most of its territory is now divided between Romania and Hungary, while a very small area is part of Ukraine.The capital of the county was Nagykároly, today called Carei (in Romanian)

Károlyi Ferenc – Wikipédia

1-: →Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye néven önkormányzattá szerveztek. ~ 4373 km 2-ét Szatmárnémeti város 183 km 2-ével - a Csehszl-hoz csatolt Nagypalád közs. kivételével - Ro-nak adta (→Szatmár megye). 1920. XI Szatmár vármegye legújabb monográfiája is csak egyes nemesi családok felsorolására szorítkozhatott, a terjedelmes történeti rész és az egész vár-megye monografikus ismertetésének nagy terjedelme mellett. Családtani irodalmunk örvendetes fellendülése mellett is még mindi Könyv ára: 2755 Ft, Szatmár vármegye nemes családjai - Bilkei Gorzó Bertalan, Gorzó Bertalan munkája Szatmár vármegye nemesi közösségét mutatja be művében a családok felsorolásával Halmos Sándor rabbi és tanár a levéltár és a Barankovics István Alapítvány közös kiadásában megjelent kötetében a kronológiát követve tárgyalja a történelmi Szatmár megye zsidóságának történetét a honfoglalástól a vészkorszakig, majd külön fejezetben a holokausztot és annak közvetlen előzményeit A holtakért a madár énekel (Kányádi Sándor). Tizennégy év kutatása, gyűjtése előzte meg Halmos Sándor tanár legújabb munkáját. Folytatva azt a sort, melyben Debrecen, majd Hajdú-Bihar megye mártírjainak és megszűnt közösségeinek állított emléket, ezúttal Szatmár vármegye zsidóságáról írt részletes tanulmányt

Szatmár vármegye törzsökös családja, mely idővel Szolnok és Szilágy vármegyékben is elterjedt. István, neje Morvay Zsuzsánna és fia István, 1646-ban III. Ferdinándtól kaptak czímeres nemeslevelet, melyet 1647-ben Csengerben hirdettek ki, 1773-ban pedig Szatmár-Németiben és 1794-ben Nagykárolyban.. Szatmár-vármegye. Mátészalka Kölcse Fehérgyarmat További Információk: Szatmár.lap.hu Szatmár-vármegye . Szeben-vármegye. Almakerék Kistorony Medgyes Nagyszeben - Európa Kulturális Fővárosa Szeben-vármegye . Szilágy-vármegye. Kraszna Szilágybagos. Irta Bársony István A VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI, BÁNYÁSZATA ÉS KOHÁSZATA. Irta Nyilas István, Szellemy Geyza, Oblatek Béla AZ ECSEDI LÁP. Irta Berey József SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Vende Aladár NAGYKÁROLY. Ujfalussy Amadil NAGYBÁNYA. Irta Móricz Zsigmond FELSŐBÁNYA. Irta Farkas Jenő SZATMÁR VÁRMEGYE NÉP szatmÁr vÁrmegye . a magyarorszÁg vÁrmegyÉi És vÁrosai kÖzponti szerkesztŐbizottsÁgÁnak felÜgyelete alatt . irtÁk . a szatmÁrmegyei helyi munkatÁrsak . 81 mŰmellÉklet, 364 kÉppel, ezek kÖzÖtt 4 tÉrkÉp, 43 egÉsz oldalas autotipia, 2 szinnyomat És tÖbb szÖvegkÉp

Szatmár megye - Wikipédi

 1. t heti- és napilap
 2. den! Megbízható, ellenőrzött..
 3. esztergom vÁrmegye fiume És a magyar-horvÁt tengerpart gÖmÖr-kishont vÁrmegye gyŐr vÁrmegye heves vÁrmegye hont vÁrmegye És selmeczbÁnya sz. kir. vÁros komÁrom vÁrmegye És komÁrom sz. kir. vÁros nÓgrÁd vÁrmegye nyitra vÁrmegye pest-pilis szatmÁr vÁrmegye szatmÁrnÉmeti temes vÁrmegye temesvÁr torontÁl vÁrmegye.
 4. Szatmár Vármegye - Családfakutatás. 213 likes. Az oldal az kifejezetten az egykori Szatmár vármegye területének kutatásával kíván foglalkozni. Csak család- és helytörténet
 5. Balogh István: Regeszták Szatmár vármegye jegyzőkönyveiből 1593. május 1 - 1616. augusztus 6, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 1986. Henzsel Ágota: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629-1634, Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 1996
 6. Szatmár vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1908) Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát
 7. Az egykori Szatmár vármegye és a mai Szatmár megye névadója, 1968 óta székhelye. A Szamos egyik kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi 1715-ben egyesült és szabad királyi város lett. 2002-ben 115 630 lakosából 66 998 román és 45 414 magyar volt

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI - Vécsey (báró Hajnácskői és Hernádvécsei) - Vetéssy (Vetési és mezőteremi) - Virágh (Kügyi) - Zanathy (másként Zolga) - Zselénszky (Zelankai) gróf. TARTALOMJEGYZÉK. Oldal Előszó. Irta Bársony István, a Kis­faludy-társaság tagja, a Buda­pesti Közlöny szerkesztője VII—XIV. Ugocsa vármegye magyarországi, néhány négyzetméteres része 1945-től Szatmár-Bereg megye, majd az 1950-es megyerendezés óta Szabolcs-Szatmár megye része, melynek neve 1990 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szatmár County - Wikipedi

Anonymus a mai Szatmár vármegye területének legnagyobb részét Ménmarót kazár országához számítja. Noha a történelmi tudomány kétségbevonja, hogy az avar birodalom felbomlása után, a magyarok bejöveteléig, itt a Tisza és mellékfolyóinak völgyeiben valami rendezett ország keletkezhetett, mégis e vármegyében is vannak egyes nyomok, melyek a kazárok ittlétére utalnak Bereg vármegye: a történelmi Magyarország Galícia, ill. Máramaros, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs, Ung vármegyék által határolt része. - Ter-e 3786 km². Fő folyói a Tisza, a Borsova és a Sztara. Székhelye Beregszász. A Borsova vm. ter-én létesített beregi erdőispánságból fejlődött ki a tatárdúlás után;. Szatmár vármegye újra önálló lett, - bár még mindig a megcsonkított határai között, - Bereg- és Ugocsa vármegyék pedig már visszanyerték területüket Ugocsa egy kis részének kivételével?! Azt hiszem, erre a kérdésre nem nehéz megjelelni, mert csak vissza kell tekinteni az elmúlt esztendőkre és a felelet készen áll Szatmár 1. vármegye (l. a mellékelt térképet) hazánk északkeleti részében, határolja É-on Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye, Ny-on Szabolcs, D-en Bihar, Szilágy és Szolnok-Doboka, K-en az utóbbi és Máramaros vármegye.. szatmári köböl árpát és zabot a fentebbi árakban Megjegyeztetett, hogy a kállói és szatmári köböl negyedrészszel nagyobb a kassai köbölnél.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban 1300-1525. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár II. Közlemények 21.) Nyíregyháza, 2000. Inventar Varaždin Obitelj Vragović: Analitički inventar Državnog arhiva u Varaždinu. Varaždin, 2000. Teleki-oklt A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Szerk. SZATMÁR VÁRMEGYE KÉT LEVÉLTÁRA (Egymást kiegészító kutatási lehetóségek) Az els6 világháborút követóen Magyarország és Romáma között megosz- tódott Szatmár vármegye egykor egységes levéltárán is a két ország osztozik. Ez a helyzet mind a Kolozsvárt órzött, mind a Nyíregyházán található levéltár Szatmár vármegye, Romania, 47.68°É 22.47°K, 139t.sz.f.m . Nagykároly. 14 napos időjárás. point+ Ehhez a meteogramhoz még több lehetőséget biztosít a point+ Tudjon meg többet. 14 nap. 14 day hourly. 6-14 day hourly. Ez a grafikon időjárási szimbólumokkal, minimum és maximum hőmérsékleti értékekkel, csapadék. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabolcs-Szatmár-Bereg) Oldaltérkép. Kelet-Magyarország 1945-2017 Nyírvidék 1867-1942 Szatmári Értesítő 1862 Szellemvilág 1874 Szabolcs 1874-1876 Szabolcsmegyei Közlöny 1876 Ung 1878-1918 Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő 1879-1884.

Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 17. (Nyíregyháza, 2006) I. 17-18. századi források - Sípos Ferenc: Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegye a 18. század elején. Forrásközlés. konfliktus: a spanyol király 6 örökségét a Napkirály és a német-római császár is meg akarta szerezni Szatmár vármegye közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság középső részén. Földrajz A vármegye területe nyugaton síkság, keleten találhatóak dombságok. A síkságok között találhatóak voltak mocsárvidékek is, illetve dombságok vízben igen gazdagok. Legfontosabb folyói a Szamos, a Lápos illetve a Túr.

Szatmár vármegye - Magyar Katolikus Lexiko

Az adatbázis Szatmár vármegye közgyűlése jegyzőkönyveinek regesztáit, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvek digitalizált képét tartalmazza 1593 és 1640 közötti évkörrel. A digitalizált segédlet forrásául az alábbi, könyv formában megjelent kiadványok szolgáltak: Balogh István: Regeszták Szatmár.. SZATMÁR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei Közgyűlés dátuma: 1638.05. Ügyszám: 804 Hely <CR>Csenger mezővárosban Ügyleírás Telekessy István leleszi prépost 1633. szeptember 20-án - galántai Esterházy Miklós nádor Nagyhöflányban 1633. július 8-án kelt parancslevelére - írt jelentése birtokba iktatásról..

Keresés: Szatmár vármegye Ajánlott témák... a keresésben.. 19. század 4 helytörténet 4 20. század Elérhetőségek. Postacím: 1250 Budapest, Postafiók 3. Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. Tel.: +36 1 225 2843, +36 1 225 2844 E-mail: info@mnl.gov.h Szatmár vármegye reformációja 2017.10.15 - 18:57 Megosztás: Rendhagyó istentiszteletre gyűltek össze a kültelki egyházközség hívei vasárnap délelőtt — a lelki táplálékon túl az országnak 12 püspököt adó Szatmár vármegye reformációjába, a zsinatokba foglalt fegyelmi szabályokba, a morális értékrendbe is. K é p a l á í r á s : Szatmár vármegye térképe. I s m e r t e t ő s z ö v e g : Szatmár vármegye, hazánk északkeleti részében, határolja É-on Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye, Ny-on Szabolcs, D-en Bihar, Szilágy és Szolnok-Doboka, K-en az utóbbi és Máramaros vármegye

Nagy Csaba, tárogatóművész (Nyíregyháza) | Magyar Nemzeti

Könyv: Szatmár vármegye nemes családjai (Bilkei Gorzó

Szatmár vármegye térkép 1905. Cikkszám: 1094; Készlet információ: Készleten; 5.100 Ft; Választható anyagok és méretek. Anyag és méret. matt papír, kis méret (-1.380 Ft) matt papír, közepes méret (-880 Ft) matt papír, nagy méret matt papír, extra nagy méret (+2.120 Ft). A(z) Szatmár Vármegye - Családfakutatás csoport csoportnak 348 tagja van. Figyelem! Csoporttag úgy lehet valaki, ha válaszol a feltett 2 kérdésre. A csoport a Szatmár vármegye - családfakutatás facebook oldal csoportja. Itt lehet kérdezni egymástól kifejezetten Szatmár vármegyére vonatkozóan a családkutatást illetően Munkámban a középkori Szatmár vármegye településneveinek rendszerszerű változásait és azok kronológiai viszonyait igyekszem ábrázolni. A településneveket érintő változások okainak teljesebb megértéséhez nyelven kívüli tényezőket is érdemes figyelembe venni, ezért dolgozatom első része a megye település- és.

Figyelem! Csoporttag úgy lehet valaki, ha válaszol a feltett 2 kérdésre. A csoport a Szatmár vármegye - családfakutatás facebook oldal csoportja. Itt lehet kérdezni egymástól kifejezetten Szatmár.. Szatmár vármegye zsidósága. 2018.05.28. Sorozati szám: 16. Szerző: Halmos Sándor. István Alapítvány közös kiadásában megjelent kötetében a kronológiát követve tárgyalja a történelmi Szatmár megye zsidóságának történetét a honfoglalástól a vészkorszakig, majd külön fejezetben a holokausztot és annak. Szatmár vármegye népe. Szép, egészséges, barátságos nép ez, amilyen a jobb viszonyok között élő magyar nép szokott lenni. Inkább középtermetű, mint magas, inkább barna, mint szőke, bár gyakori, kivált a Tiszaháton, a sötét haj és erősen szőke bajusz Vármegye: Szatmár Ország: Románia Régió: Erdély és Partium Helységnév 1: Szatmárnémeti Helységnév 2: Satu Mare Megközelítése: Magyarország keleti vidékén Nyíregyháza és Mátészalka városokon keresztül haladva közelíthető meg a csengersimai határátkelő. A román oldalra átérve alig néhány kilométer után.

Báró és gróf Vécsey család: Szatmár vármegye második legtekintélyesebb és legvagyonosabb családja; idősebb Vécsey Miklós 1794 és1803 között Szatmár és Bereg vármegye főispáni helytartója, mert az uralkodó Bereg vármegyében a gróf Schönborn családnak tartja fenn a főispáni széket, Szatmárban pedig a. MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára. Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 187. Telefon: +36 42 414 31 Szatmár vármegye nemes családjai, szerző: Bilkei Gorzó Bertalan, Kategória: Heraldika, családtörténet, Ár: 2 755 F Szatmár vármegye mezőgazdasága és állattenyésztése, Irta Domahidy Sándor vármegyei gazd. egyesület elnöke 295-320 Egészségügy. Irta Aáron Sándor m. tiszti főorvos 321-335 Közoktatásügy, Irta Bodnár György kir. tanfelügyelő 336-349 Irodalom, tudomány, művészet. Irta Vende Ernő tanár 350-401 Szatmár vármegye őskora Somogy vármegye 656 oldal 1 térkép 40.000 Ft Szabolcs vármegye 576 oldal 2 térkép 12 m 40.000 Ft Szatmár vármegye 636 oldal 1 térkép, 2 m. 36.800 Ft Szatmárnémeti 316 oldal 1 térkép 27.200 Ft Temes vármegye 464 oldal 1 térkép 32.000 Ft Temesvár 296 oldal 25.600 Ft Torontál vármegye 632 oldal 1 térkép 36.800 Ft Vas.

Szatmár vármegye zsidósága Magyar Nemzeti Levéltár

 1. tapéldája, ahol a 18. század óta öt jelentősebb felekezet, és hét számottevő nemzetiség alakította a vallási-nemzetiségi arculatot, melyek közül a két legfontosabb a magyar és a román
 2. imum és maximum hőmérsékleti értékekkel, csapadék.
 3. Képaláírás: Szatmár vármegye térképe. Ismertető szöveg: Szatmár vármegye, hazánk északkeleti részében, határolja É-on Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye, Ny-on Szabolcs, D-en Bihar, Szilágy és Szolnok-Doboka, K-en az utóbbi és Máramaros vármegye
 4. Szabolcs vármegye címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák

Szatmár. 1. vármegye (l. a mellékelt térképet) hazánk északkeleti részében, határolja É-on Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye, Ny-on Szabolcs, D-en Bihar, Szilágy és Szolnok-Doboka, K-en az utóbbi és Máramaros vármegye. [ÁBRA] SZATMÁR VÁRMEGYE TÉRKÉPE. Területe 6491,23 km Kötetjelzés: [18.] Cím és szerzőségi közlés: Szatmár vármegye: Megjelenés: Országos Monografia Társaság, [1908] (Budapest : Légrády Testvérek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák A középső, északi és keleti részeit az Réz-hegység, illetve a Meszes-hegység fedte le. Északról Szatmár vármegye, keletről Szatmár illetve Szolnok-Doboka, délről Kolozs vármegye, keletről pedig Bihar vármegye határolta. A vármegye 1876-ban alakult, Kraszna vármegye és Közép-Szolnok vármegye egyesítésével.

Szatmár Vármegye zsidósága Mazsihis

 1. Borovszky Samu - Magyarország vármegyéi és városai - Szatmár vármegye. Részletes leírás » Megosztás: Értékeld elsőként. 6 900 Ft. Termék ár: 6 900 Ft . Ár figyelése
 2. Keresés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. Ajánlott témák... a keresésben.. magyar irodalom 3 1956-os forradalom 2 holokauszt
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 4. den! Megbízható, ellenőrzött..
 5. Szatmár vármegye közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság északkeleti részén.. Földrajz. A vármegye területe nyugaton síkság, keleten találhatóak dombságok. A síkságok között találhatóak voltak mocsárvidékek is, illetve dombságok vízben igen gazdagok
 6. Felhasznált irodalom. 1000 év törvényei (1000ev.hu) Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901

Borovszky - Magyarország vármegyéi és városa

Szirmai Szirmay, Antal (1809) Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári esmérete. Kir. Magyar Universitás, Buda Trianon és Szatmár vármegye Paládi, Péter. Szatmár vármegye bemutatása, valamint Trianon hatása a vármegyére, sajtóvisszhang alapján. 2 találatból megjelenítve: 1-2 Keresés a DEA-ban. Összetett keresés. Böngészés. Teljes DEA. Kategóriák és gyűjtemények.

Magyar vármegyék lap - Megbízható válaszok profiktó

Szállításra váró rakományok Tătărești, Szatmár vármegye, Románia helyről. Rakomány Tătărești A megyék méretétől függően ezek a beszkennelt színes térképek rendkívül nagy méretűek is lehetnek. JPG formátumban lementve őket viszonylag kis méretűek, de megtekintésükhez erős számítógép, sok memória szükséges COA-Szatmár-vármegye.svg 374 × 487; 224 KB Comitat de Szatmár 2018.png 3,507 × 2,480; 2.69 MB Royaume de Hongrie 1914 Comitat de Szatmár.png 3,507 × 2,480; 4.06 M Nagy-Kallo und Nyir-Bator.; Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie. from Spezialkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie. Austro-Hungarian Monarchy

SZATMÁR VÁRMEGYE Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi

 1. Szatmár (Satu Mare) Szatmár megye Románia északnyugati részén helyezkedik el. A mai Partium (Részek) területéhez tartozik, noha történelmileg nem volt annak része. Székhelye Szatmárnémeti (113 688 lakos)
 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az Észak-Alföld régió megyéje, központja Nyíregyháza. Három országgal határos, melyek Románia, Ukrajna és Szlovákia. Két nagy tájegysége a Felső-Tisza-vidék és a Nyírség. A megye természet
 3. Content tagged with szatmár vármegye. Ötödik alkalommal találkoztak egymással az egykori Szatmár vármegye területén élő református gyülekezetek képviselői és a hívek a Szatmár Határok Nélkül elnevezésű rendezvényen, Nagyecseden
 4. Az egykori csonka Szatmár vármegye alispánjáról, Dr. Komoróczy Ivánról elnevezett díjat 2020-ban kiemelkedő és példamutató munkájáért Dr. Bajnay Benő járási tisztifőorvos, Zubály-Kovács Mária járási vezető védőnő és Kovács Szabolcsné koordinációs referens vehette át
 5. Magyarország vármegyéi és városai - Szatmár vármegye, szerző: Borovszky Samu, Kategória: Magyarország, Ár: 6 555 F
 6. Szatmár vármegye megmaradt részének népessége 1930-ban 125 808 lélek. Szatmár vármegye közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság középső részén. Területét 1920-ban a trianoni békeszerződéssel Magyarország, Románia és Csehszlovákia között osztották fel

Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914

 1. Magyarországi és magyar vonatkozású nyilvános és nem nyilvános könyvtárak történeti feldolgozása
 2. 1808. évi VII. törvénycikk a katonai Ludovika-akadémiáról. Midőn a karok és rendek az ország védelmi ügyét tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, hanem a jövendő korra is kiterjesztették; s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért.
 3. Mike és Portobello Aukciósház | 43. könyvaukció / 2. nap | MÓRICZ Zsigmond: Szatmár vármegye népe. (Külön lenyomat a Magyarország vármegyéi és városai Szatmár vármegye kötetéből). Első kiadás. Dedikált péld
 4. Négy új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár. Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A megyei értéktár bizottság munkájára is rányomja.
Tabódy Tibor – WikipédiaSzilágy vármegye – Wikipédia

Szabolcs-szatmár-bereg megye térkép

Szatmár Vármegye nemes családjaihoz pótkötet (Nagykároly, 1912) Bilkei Gorzó Bertalan Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát Tiszavasvári, Űjfehértó, Üjszentmargita (korábban Szatmár megye), Zá­ hony stb. Mivel a 2. jegyzetben felsorolt lelőhelyek csak rövid jellemzés­ sel jelentek meg és a tárgyalt anyag nagyobb része közöletlen, ezért 1 Jósa András: Szabolcs vármegye őstörténete: Magyarország Vármegyéi és Városai. Szabolcs vármegye Szatmár vármegye nemes családjai Gorzó, Bertalan (1910) Szatmár vármegye nemes családjai. Gál-Manyák Nyomda, Nagykároly. Preview. Text (1. kötet) 000909673.pdf Download (9MB) | Preview. Preview. Text (Pótkötet) CsaladHely_CsaladokMegye_Szatmar_vm_nemes_csaladjai_Potkotet_Gorzo.pdf Download.

Mű típusa: Cikk, tanulmány, mű Rovatcím: Hajdani vármegyéink: Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: Belvedere Meridionale: Dátum: 199 64 Vármegye címere Abaúj-Torna Alsó-Fehér Arad Árva Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bereg Beszterce-Naszód Bihar Borsod Brassó Csanád Csík Szatmár Szeben Szepes Szilágy Szolnok-Doboka Temes Tolna Torda-Aranyos Torontál Trencsén Turóc Udvarhely Ugocsa Ung Vas Veszprém Zala. Magyarország vármegyéi és városai - Szatmár vármegye . Borovszky Samu. Kiadás éve: 2012 . Új könyv . 6 900 Ft 6 210 Ft . Kosárba. 10% . Hűségpont: Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. 3. ábra: A népesség felekezeti összetétele Szatmár vármegye területén 1869-2002 4. ábra: A vizsgált terület lakosságának etnikai összetétele 1880-2002 5. ábra: A főbb etnikumok lélekszámának változása a történeti Szatmár vármegye területén 1880- 2002 között (1880=100%

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai

Szatmár vármegye fordítása a magyar - angol szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén 40. Szatmár vármegye katonai parancsnokának levele az 1. hadsereg parancsnokságához a magyarországi jegyzõk nyelvtudásáról (Szatmárnémeti, 1940. október 22.)..299 41. A Szatmár vármegyei katonai parancsnokság kimutatása a román szolgálatból átvett vármegyei alkalmazottakról (Szatmárnémeti, 1940

Ötödik alkalommal találkoztak egymással az egykori Szatmár vármegye területén élő református gyülekezetek képviselői és a hívek a Szatmár Határok Nélkül elnevezésű rendezvényen, Nagyecseden. A résztvevők nemcsak lelki útravalót kaphattak, de megismerkedhettek a szatmári kultúrával, néphagyományokkal és. Községünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti végében, a Kárpátalját elválasztó határ közelében fekszik, a történelmi Szatmár vármegye területén. A szatmári gyökerek meghatározóak a falu és a sonkádi ember életében, aki elfogadó, dolgos, szavatartó, de egyben kitartó, kemény és végtelenül határozott

Szatmár vm (5) - Magyar történelmi-, település-, családi címerek, üvegfestmények. Festett címergyűjtemény - Painted coat of arms collection. Magyar történelmi-, település-, családi címerek, üvegfestmények. Oldalak (menü) Szatmár vármegye - székhely: Nagykárol Szatmár Vármegye nemes családjai, valamint a Szatmár Vármegye nemes családjaihoz való pótkötet, melyben bennefoglaltatik: a Szatmár vármegye levéltárában feltalálható czimeres pecsétek jegyzéke egy kötetben. Írta: Bilkei Gorzó Bertalan Szatmár Vármegye leltárnoka. Szerzői előszóval, rövidítések magyarázatával. Ezt először Szatmár szomszédos községeihez csatolták, majd az 1923-as közigazgatási rendezéskor Szatmár, Ugocsa és Bereg k.e.e. vármegye része lett. A k.e.e. rövidítés itt a közigazgatásilag egyelőre egyesített szavakat takarja, ez is azt kívánta jelezni, hogy Magyarország nem nyugszik bele a megcsonkításba. Bilkei Gorzó Bertalan - Szatmár vármegye nemes családjaihoz pótkötet. 2 900 Ft. Termék ár: 2 900 Ft . Kedvenc márkáink betöltése folyamatban... Fontos információ! Az Extreme Digital számára fontos a Vásárlóink és a Dolgozóink testi épsége, ezért tájékozódj weboldalunkon aktuális intézkedéseinkről! Naponta.

Középkori Templomok Útja
 • Trópusi ciklon.
 • Tim howard wikipedia.
 • Szapáry kastély sorokpolány.
 • Indiai gumifa.
 • Iphone se üvegfólia.
 • Ekcéma pajzsmirigy alulműködés.
 • Antiallergén párna gyerekeknek.
 • Gomba emésztése.
 • A fájdalom hat útja.
 • Kézápoló és műkörömépítő lábápoló elméleti és gyakorlati szakmai kézikönyv.
 • Mórahalom fürdő medencék.
 • Bőrhatású overál.
 • A fenevad gyomrában videa.
 • A loch ness i szörny.
 • Verbális agresszió.
 • Városi televízió.
 • Börtön balhé.
 • Riói nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről.
 • Pontkesztyű.
 • Amerikai kakaós piskóta.
 • Forrai gimnázium felvételi eredmények.
 • Perfect smile fogsor.
 • Tortazselé készítése házilag.
 • Hotel üllői út.
 • Knight rider túlélők.
 • Kardok tarot.
 • Homloklebeny epilepszia tünetei.
 • Maugli a dzsungel legendája videa.
 • Sörkifli recept.
 • Paprikakrém narancsbőr ellen.
 • Balea női borotvagél.
 • Gyufásdoboz rajz.
 • Gyomor elhelyezkedése.
 • Assassin's creed brotherhood gépigény.
 • Gyerek gumicsizma magas lábfejre.
 • Nonius hotel.
 • Tattoo design download.
 • Csirkemáj felhasználása.
 • Hargitafürdő kiado hazak.
 • Tablet kijelző hibák.
 • Végleges szőrtelenítés hány alkalom kell.